اتمام راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

 

طراحی و ساخت و اجرا سکوبندی ازمایشگاه میکروبیولوژی سازمان اب و فاضلاب تهران( تصفیه خانه 3 و 4) کامل و 

به اتمام رسید .