شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 

طراحی، ساخت و اجرای میزهای اتاق کنترل